การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนข้อมูลการพัฒนากำลังคนภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาคนจังหวัดนครพนม

21 ธ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมให้กับแรงงานที่กลับจากอิสราเอล ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

21 ธ.ค. 2566

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

21 ธ.ค. 2566

สพร.41 นครพนม ได้ให้บริการตรวจเช็ครถจักยานยนต์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอนาทมและพื้นที่ใกล้เคียง

21 ธ.ค. 2566

ผอ.สพร. 41 นครพนม ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายใต้โครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่

21 ธ.ค. 2566

สพร. 41 นครพนม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างโอกาสสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยี

14 ธ.ค. 2566

โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

14 ธ.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 256

7 ธ.ค. 2566

คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

10 มี.ค. 2564