การแสดงผล

+
-

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4 ส.ค. 2559

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เรื่อง "สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง"

--------------------------

       ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) 4 ประตู ภายในวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

     ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559