การแสดงผล

+
-

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

7 ก.พ. 2567 00:00:00

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว38 ลงวันที่ 8 ก.พ. 60 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดสองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :