การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

การจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ อัตรากำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

20 ส.ค. 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน หลังคารถบรรทุกขนาด 1 คัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง

17 ส.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาชุดทดลองระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด และชุดทดลองสมองกลฝังตัวในระบบสื่อสารภายในอาคาร ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.พ. 2561

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อประกวดราคาชุดทดลองระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติ ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด และชุดทดลองสมองกลฝังตัวในระบบสื่อสารภายในอาคาร ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2561

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อประกวดราคาชุดทดลองระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติ ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด และชุดทดลองสมองกลฝังตัวในระบบสื่อสารภายในอาคาร ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2561

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อประกวดราคาชุดทดลองระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติ ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด และชุดทดลองสมองกลฝังตัวในระบบสื่อสารภายในอาคาร ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 ม.ค. 2561

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ธ.ค. 2560

เผยแพร่ (ร่าง)ประกาศขอซื้อขอจ้างพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

18 ธ.ค. 2560