การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา PLC ระดับ2 รุ่น3

14 ก.พ. 2566 00:00:00

...

วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
โครงการยกระดับเพื่อศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

สาขา PLC ระดับ2 รุ่น3/2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 การมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 คน วิทยากร นายอนุกูล  สุคโต