การแสดงผล

+
-

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)

23 ก.พ. 2567 00:00:00

...
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)
รหัสหลักสูตร : ๕๓๒๐๐๓๓๒๓๐๑๐๑
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ ดังนี้
๑.๑ มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน และในอนาคต
๑.๒ เรียนรู้และมีทักษะทางด้านการออกแบบกราฟฟิก สำหรับตกแต่งสินค้าได้
๑.๓ เรียนรู้และมีทักษะทางด้านการใช้งานมัลติมีเดียสำหรับการทำสื่อโฆษณาสินค้า การสร้างร้านค้า
ออนไลน์
๒. ระยะเวลาการฝึก
ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก ๓๐ ชั่วโมง
๓. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
๓.๑ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวซ้อง
๓.๓ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ F-commerce
ชื่อย่อ : วพร. การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ E-commerce
ผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินและมีระยะเวลาการฝึก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาฝึกทั้งหมด
จะได้รับวุฒิบัตร วพร. การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ E-commerce
 
สถานที่ฝึกอบรม:
** ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห้องอบรม ห้อง NRRU GSB อาคาร 31 ชั้น 2**
เลขที่ 81 ม.6 กม.99 ถ.มิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140
[ดูแผนที่ที่นี่](https://maps.app.goo.gl/wGf99mJxmhkVNsw27)
? **อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
?? รับจำนวนจำกัดเพียง **20 ท่านเท่านั้น**
?? สมัครอบรมได้ที่นี่:
[ลิงก์สมัครอบรม] https://forms.gle/nPx7daYJ1L6P1XEX6
? **รีบสมัครด่วน!** โอกาสเป็นของคุณที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า