การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมยกระดับ หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โชล่าเซลล์

23 ก.พ. 2567 10:02:47

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมยกระดับ
วันที่อบรม 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2567
หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โชล่าเซลล์
สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
1 นาย ศิริชัย ลาภาสระน้อย
2 นาย เอกมินทร์ แสงภักดิ์โยธิน
3 นาย ธีรพงษ์ แตะกระโทก
4 นาย บัญชา บรรจงรอด
5 นาย ฉัตรชัย อินทร์ทอง
6 นาย วรชิต งามผล
7 นาย วีรภัทร คล้ายจันทร์
8 นาย ก้องภพ ชัยมงคล
9 นาย ณรงค์กรณ์ บัวนารถ
10 นาย ประมาณ ล้อมวงศ์
11 นาย ทองวัน โพธิบาย
12 นาย อภิบาล ไชยทิพย์
13 นาย ปฏิญญา วรงคศร
14 นาย ธนา พาณิชย์วิบูลย์
15 นาย ศิวัฒน์ โขสันเทียะ
16 นาย พิทักษ์ อ่วมในเมือง
17 นาย ธนายุทธ อ่วมในเมือง
18 นาย วิษณุ จามรสุริยา
19 นาย ธวัชชัย จิตพัฒนกุล
20 นาย ธนภัทร ค้ำคูณ
21 นาย พงษ์พันธุ์ กล่องพุดซาเพชร
22 นาย สุรพงศ์ สุนทราศรี
23 นาย เอก นวมนารี
24 นาย จักรพงษ์ ไชยวงษ์
25 นาย สุดใจ วิเศษ?อุดม?
26 นาย ทรงศักดิ์ ทางทอง
* ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 

ไฟล์แนบ :