การแสดงผล

+
-

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

9 พ.ค. 2566 20:18:06

...
...
...
...
...
...
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 3 รุ่น รวม 69 คน ตามโครงการเพิ่มทักษะเฉพาะแก่แรงงานอิสระยุค 4.0 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดย 1. ธนาคารออมสิน สาขามหาสารคาม มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 3. และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น อีกด้วย