การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/maehongson หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๘๖๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :