การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ที่สนใจและมีเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)

28 พ.ย. 2565

           ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)  จำนวน  1  คัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  ได้นำรายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
        ผู้ที่สนใจและมี
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอมาได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้ในวันและวเลาราชการ 
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                 1. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)  จำนวน  1  คัน

ไฟล์แนบ :