การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2565 271
50 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 178
51 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 204
52 หนังสือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 209
53 บริการระบบ PRB e-Service 473
54 งบทดลอง งปม.2564 650
55 แจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ 790
56 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2564 200
57 แนวทางการพิจารณาและรูปแบบเอกสารหลักฐานการรับรองหลักสูตรโดยการบรรยายด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 457
58 ไทเลย 244
59 แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 225
60 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 370