การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2565 242
50 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 163
51 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 189
52 หนังสือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 192
53 บริการระบบ PRB e-Service 440
54 งบทดลอง งปม.2564 627
55 แจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ 725
56 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2564 192
57 แนวทางการพิจารณาและรูปแบบเอกสารหลักฐานการรับรองหลักสูตรโดยการบรรยายด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 432
58 ไทเลย 232
59 แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 213
60 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 358