การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 11.หนังสือมอบอำนาจ 201
38 10.รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรตามแบบที่กำหนด 87
39 9.ไฟล์คู่มือสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริม (เล่มเหลือง) 100
40 8.แนวปฏิบัติในการบันทึกผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ 90
41 7.คู่มือสำหรับการยื่นขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E-servie สำหรับสถานประกอบกิจการ 101
42 6.คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร (สำหรับสถานประกอบการ) อัพเดตเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 94
43 5.แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สท.2 ตัดคำแล้ว50% 98
44 4.แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการ สท.8 187
45 3.แบบฟอร์มและเงื่อนไข ขอ username และ password 184
46 2.แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง สท.4 384
47 1.แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ สท.1 269
48 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 235