การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 16.แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls) 184
38 15.แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม 171
39 14.แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน-กรณีฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 190
40 13.แบบฟอร์มฝึกเตรียม 1 ม.ค. 63 162
41 12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เตรียมเข้าทำงาน 165
42 11.หนังสือมอบอำนาจ 312
43 10.รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรตามแบบที่กำหนด 142
44 9.ไฟล์คู่มือสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริม (เล่มเหลือง) 144
45 8.แนวปฏิบัติในการบันทึกผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ 168
46 7.คู่มือสำหรับการยื่นขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E-servie สำหรับสถานประกอบกิจการ 146
47 6.คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร (สำหรับสถานประกอบการ) อัพเดตเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 132
48 5.แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สท.2 ตัดคำแล้ว50% 141