การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) 144
26 แบบการดำเนินคดี 363
27 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 156
28 คู่มือในการออกติดตามและให้คำปรึกษาแก่ สปก ศูนย์ทดสอบฯ ศูนย์ประเมินฯ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 198
29 E-Book ฝึกเตรียมเข้าทำงาน (Version 1) 142
30 คู่มือผู้ใช้งานหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานเครือข่าย) ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 464
31 คู่มือการใช้งานสื่อสีอัตลักษณ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 360
32 สท.2_ปี2564 276
33 งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2564 271
34 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 457
35 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 482
36 รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเลย งปม.2565 ครั้งที่ 1/2565 339