การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน 41
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 46
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 51
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 44
5 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 43
6 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 341
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 348
8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบฯ 2565 341
9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 156
10 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 205
11 มาตรการปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 145
12 คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับรองความรู้ความสามารถของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 185