การแสดงผล

+
-

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ม.ค. 2566 15:50:11

...

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการ ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยมี นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ มีผู้แทนจากภาคเอกชน องค์กรอาชีพ และผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ โรงแรมใบบุญเพลส อ.เมือง จ.เลย