การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557

30 พ.ย. 2566 16:51:20

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์
2.บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
3.บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สาขาโรงแรมเลยพาเลซ