ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(มีประกันตนตามมาตรา 33,39 มีประสบการณ์ทำงานช่างไฟฟ้า อายุงาน 1 ปีขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร