การแสดงผล

+
-

สพร. 10 ลำปาง มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 4 สาขา

6 ม.ค. 2566 17:30:36

...
...
...
...
...

วันที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1, 2) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)ระดับ 1 ,3) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 และ 4) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง