การแสดงผล

+
-

สพร. 10 ลำปาง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน

27 ธ.ค. 2565 18:30:30

...
...

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เพื่อประสานความร่วมมือในการฝึกอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ โดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง