การแสดงผล

+
-

สัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปี2566 หัวข้อการสรุปผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส

20 ก.ย. 2565 11:59:30

...
...
...

วันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จัดสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปี2566 โดยมีหัวข้อการสรุปผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2565 ตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแนวทางการมีจิตบริการที่ดีกับภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน