การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

6 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน โดยมีหัวข้อในการอบรมเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานซึ่งให้การบริการด้วยใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกีบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานตามข้อสังเกตุและคำแนะนำของกลุ่มตรวจสอบภายใน