การแสดงผล

+
-

แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2565 19:13:12

...
...

แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2565