การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
14 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
15 ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
16 คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้ พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 5,556
17 ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 455
18 แบบ สท.2(57) 2,711
19 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 426
20 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 701
21 ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร101) 570
22 แบบ ฝยฝป2_2(ส่งฝึก)
23 แบบ ฝยฝป2_1(ฝึกเอง) 1,129
24 แบบ ฝง3 616