การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

20 มี.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

10 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

10 มี.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้

10 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

7 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

24 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2566

22 ก.พ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

22 ก.พ. 2566