การแสดงผล

+
-

ระบบบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

25 พ.ค. 2566 00:00:00

...

กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน(MOL Service Center System)เป็นการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน ๒๔ งานบริการที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด เข้าถึงบริการด้วยบัญชีเดียวกับทุกบริการของกระทรวงแรงงาน ในรูปแบบ Single Sign Onเพื่อความความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการและลดการจำรหัสผู้ใช้งานหลายระบบพร้อมมเปิดบริการให้ประชาชน โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน

<<<<<<<< https://portal.mol.go.th/#_=_ >>>>>>>>

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กดที่ภาพเพื่อเข้าสู่เวปไซต์