การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

10 มี.ค. 2566 13:51:08

...
...
...
...
...

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมี นายมนต์ชัย? เดชพล? แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี? ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่? 1/2566? ทั้งนี้? ได้มอบหมายตามข้อ? 9? แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย?การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ? พ.ศ. 2552  โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2566-2570
ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี