การแสดงผล

+
-

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน)

24 ม.ค. 2566 12:12:41