การแสดงผล

+
-

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 มี.ค. 2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์เรียกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ รายละเอียดดังนี้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  จำนวน 4 เครื่อง

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ Network                                จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน 13 มีนาคม 2558

ติดต่อสอบถามได้ที่ 034-510617