ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี