ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี