ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี