การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 :ประชาชนทั่วไป แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ

แบบสอบถามชุดนี้ใช้สำรวจความต้องการ

การพัฒนแบบสอบถามชุดนี้ใช้สำรวจความต้องการ

การพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมืิอแรงงานกำแพงเพชรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่าฝีมือแรงงานของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมืิอแรงงานกำแพงเพชรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่