การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 533
50 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก) 362
51 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 381
52 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 356
53 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 321
54 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 357
55 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 364
56 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 284
57 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 317
58 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 324
59 คู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 377
60 คำแนะนำ การคำนวณเงินสมทบ ปี 2557 6,767