การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 214
38 การขออนุญาตรายการเครื่องมือฯ นำเข้าในราชอาณาจักร 205
39 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 239
40 การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 217
41 การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 222
42 การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 249
43 การขออนุญาตและต่อใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบฯ 217
44 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 217
45 ใบสมัครเป็นวิทยากรภายนอก 287
46 การปั้นโอ่งกำแพงเพชร 193
47 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร (กพร.ปจ.) 356
48 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิภาพแรงงานฯ วันที่ 29 มีนาคม 2559 6,207