การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แบบคำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (คร.๔) 405
26 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 412
27 แบบฟอร์ม คร. 2,471
28 4 หลักสูตร ตามโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 773
29 รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,723
30 ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมินฯ 259
31 แผ่นพับการรับรองความรู้ความสามารถ 676
32 ผังกระบวนงานดำเนินการทดสอบ 260
33 ผังกระบวนงานอนุญาตศูนย์ทดสอบ 250
34 ผังกระบวนงานดำเนินการทดสอบของศูนย์ทดสอบ 564
35 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม 236
36 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 230