การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 287
14 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 470
15 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 442
16 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 407
17 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 379
18 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 412
19 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 431
20 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 172
21 เผยแพร่ งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 458
22 แบบคำขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 402
23 หนังสือรับรองการทำงาน แบบผู้ใหญ่บ้านรับรอง 541
24 กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์: สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) 19,953