การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (18 ชั่วโมง) จำนวนดาวน์โหลด
การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
781
การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม
678
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบ RFID
519
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ในงานอุตสาหกรรม
421
การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
381
การเขียนแบบงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
513
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องให้ความร้อนเหนี่ยวนำไฟฟ้า
355
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
394
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
459
การประยุกต์ใช้ระบบโปรฟิบัสในงานอุตสาหกรรม
380
การประยุกต์ใช้งาน smart relay เพื่อควบคุมมอเตอร์
680
การประยุกต์ใช้งาน Profinet ในงานอุตสาหกรรม
457
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
529
การประยุกต์ใช้งาน Industrial Ethernet ในงานอุตสาหกรรม
449
การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
360
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 2
347
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระดับ 1
402
การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์
336
AS-I ในงานอุตสาหกรรม
351
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 2
331
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ 1
373
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมกระบวนการผลิต
350
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
496