ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มโลจิสติกส์ (LG) (36 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 1.pdf
1398
2
พนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1.pdf
918
3
พนักงานจัดซื้อจัดหา ระดับ 1.pdf
726
4
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1.pdf
977
5
พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน ระดับ 1.pdf
527
6
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1.pdf
986
7
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1.pdf
813
8
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1.pdf
868
9
นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน ระดับ 1.pdf
553
10
นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ระดับ 1.pdf
511
11
นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 1.pdf
566
12
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ระดับ 1.pdf
540
13
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1.pdf
611
14
นักบริหารงานขนส่งสินค้า ระดับ 1.pdf
593
15
นักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ ระดับ 1.pdf
572
16
ยกระดับ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชม.0920013130304แทน0920023130301.pdf
696
17
ยกระดับ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า หนองคาย 4320013130302.pdf
483
18
ยกระดับ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน สระบุรี 30 ชม 1920017360109.pdf
1496
19
ยกระดับ การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย ลำพูน 5120013140301.pdf
530
20
ยกระดับ การบริหารสินค้าคงคลัง แพร่ 30 ชม 5420047230408.pdf
638
21
ยกระดับ การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 7920187230502.pdf
536
22
ยกระดับ การจักการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สพร.ระยอง 2120037230123.pdf
640
23
ยกระดับ การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ศรีสะเกษ 3320013130304.pdf
691