การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มโลจิสติกส์ (LG) (36 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 1.pdf
971
2
พนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1.pdf
656
3
พนักงานจัดซื้อจัดหา ระดับ 1.pdf
476
4
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1.pdf
659
5
พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน ระดับ 1.pdf
349
6
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1.pdf
687
7
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1.pdf
585
8
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1.pdf
597
9
นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน ระดับ 1.pdf
369
10
นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ระดับ 1.pdf
319
11
นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 1.pdf
383
12
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ระดับ 1.pdf
358
13
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1.pdf
418
14
นักบริหารงานขนส่งสินค้า ระดับ 1.pdf
392
15
นักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ ระดับ 1.pdf
380
16
ยกระดับ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชม.0920013130304แทน0920023130301.pdf
498
17
ยกระดับ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า หนองคาย 4320013130302.pdf
326
18
ยกระดับ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน สระบุรี 30 ชม 1920017360109.pdf
1231
19
ยกระดับ การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย ลำพูน 5120013140301.pdf
354
20
ยกระดับ การบริหารสินค้าคงคลัง แพร่ 30 ชม 5420047230408.pdf
471
21
ยกระดับ การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 7920187230502.pdf
369
22
ยกระดับ การจักการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สพร.ระยอง 2120037230123.pdf
445
23
ยกระดับ การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ศรีสะเกษ 3320013130304.pdf
493