ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป (AF) (20 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชม.0920017330304.pdf
694
2
ยกระดับ พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชม.0920017330303.pdf
693
3
ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชม 5620017430301.pdf
789
4
ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ และอาบ อบสมุนไพร 30 ชม 5620017430112.pdf
486
5
ยกระดับ การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8520016260102.pdf
584
6
ยกระดับ การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 4220017330304.pdf
754
7
ยกระดับ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชม 4120086260201.pdf
680
8
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 8520016260101.pdf
645
9
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ดินพอกเข่าสมุนไพร 30 ชม 5620017430116.pdf
504
10
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4320017330304.pdf
714
11
ยกระดับ การแปรรูปมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม 30 ชม 4120087330501.pdf
536
12
ยกระดับ การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 7420011020101.pdf
496
13
ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหาร 1220017330301.pdf
736
14
ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 6420017330301.pdf
673
15
ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทริย์สากล 30 ชม 3720016260104.pdf
442
16
ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม 5420066260101.pdf
622
17
ยกระดับ การออกแบบและการใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 4220010080504.pdf
494
18
ยกระดับ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 0720017330312.pdf
651