ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE) (97 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920024150306.pdf
1820
2
ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชม.0920024150301.pdf
2312
3
ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชม.0920024150103.pdf
1545
4
ยกระดับ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 ชม.0920024210101.pdf
1226
5
ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม.0920024180101.pdf
1433
6
ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง 30 ชม.0920204170203แทน0920204170201.pdf
766
7
ยกระดับ การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920164210101.pdf
980
8
ยกระดับ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920114150110.pdf
1048
9
ยกระดับ การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920084150513แทน0920084150512.pdf
436
10
Xเตรียม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชม.0910024190102.pdf
1265
11
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของรถบรรทุก 30 ชม.0920013100701.pdf
490
12
ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.0920014150115.pdf
3805
13
ยกระดับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชม.0920014150119.pdf
807
14
เตรียม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชม.0910024210106.pdf
2356
15
ยกระดับ สาขาเทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 2720014190106.pdf
734
16
ยกระดับ สาขา เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0920014210101.pdf
449
17
ยกระดับ ระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 30 ชม 5220082092301.pdf
651
18
ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชม 522008415010.pdf
1112
19
ยกระดับ พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชม 1920014170204.pdf
778
20
ยกระดับ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920084220201.pdf
519
21
ยกระดับ เทคโนโลยีติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร 3420081010101.pdf
451
22
ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 5220084170101.pdf
641
23
ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 7520014190105.pdf
1513
24
ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 2020084200402.pdf
673