ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE) (97 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 30 ชม.0920024150306.pdf
2183
2
ยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชม.0920024150301.pdf
2910
3
ยกระดับ ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชม.0920024150103.pdf
1859
4
ยกระดับ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 ชม.0920024210101.pdf
1401
5
ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชม.0920024180101.pdf
1511
6
ยกระดับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง 30 ชม.0920204170203แทน0920204170201.pdf
814
7
ยกระดับ การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920164210101.pdf
1144
8
ยกระดับ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชม.0920114150110.pdf
1164
9
ยกระดับ การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920084150513แทน0920084150512.pdf
483
10
Xเตรียม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชม.0910024190102.pdf
1351
11
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของรถบรรทุก 30 ชม.0920013100701.pdf
552
12
ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม.0920014150115.pdf
3872
13
ยกระดับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชม.0920014150119.pdf
861
14
เตรียม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชม.0910024210106.pdf
2674
15
ยกระดับ สาขาเทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 2720014190106.pdf
788
16
ยกระดับ สาขา เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0920014210101.pdf
493
17
ยกระดับ ระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 30 ชม 5220082092301.pdf
699
18
ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชม 522008415010.pdf
1179
19
ยกระดับ พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชม 1920014170204.pdf
821
20
ยกระดับ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920084220201.pdf
563
21
ยกระดับ เทคโนโลยีติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร 3420081010101.pdf
486
22
ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 5220084170101.pdf
689
23
ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 7520014190105.pdf
1605
24
ยกระดับ เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 2020084200402.pdf
717