ไทย

การแสดงผล.

+
-

หลักสูตรและเอกสารประกอบการฝึก

ลำดับ กลุ่มหลักสูตร
1 หลักสูตรการฝึกสำหรับคนพิการ
2 หลักสูตรฝึกอาชีพ 120 ชั่วโมง
3 หลักสูตรฝึกอาชีพ 90 ชั่วโมง
4 หลักสูตรฝึกอบรม 18 ชั่วโมง
5 หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ (หลักสูตร MOU)
6 หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
7 กลุ่มโลจิสติกส์ (LG) (36 หลักสูตร)
8 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร)
9 กลุ่มเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (AR) (34 หลักสูตร)
10 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (AP) (98 หลักสูตร)
11 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) (25 หลักสูตร)
12 กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป (AF) (20 หลักสูตร)
13 กลุ่มเทคโนโลยีงานเชื่อม (WT) (71 หลักสูตร)
14 กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE) (97 หลักสูตร)
15 กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ (AM) (80 หลักสูตร)
16 กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง (CT) (48 หลักสูตร)
17 กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ (FT) (64 หลักสูตร)
18 กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (SS) (200 หลักสูตร)
19 ทะเบียนการรับรองหลักสูตรการฝึกคนพิการตามมาตรา 35
20 หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
21 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
22 รายชื่อวิทยากรสาขาต่างๆ
23 หลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (TO)
24 หลักสูตรการฝึกทักษะสีเขียว (Green Job)