ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย