การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน)

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์