การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์