การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(ผู้สมัครฝึกอบรม ต้องไม่ลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรอื่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในห้วงเวลา วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย.65)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี