ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(มีระหว่างอายุ 15-25 ปี , มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี