ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(เฉพาะผู้ที่จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ อายุ 15-25 ปี)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท