การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(เฉพาะกลุ่ม นร. ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ อายุ 15-25 ปี)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม