ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเย็บ ระดับ 1(เฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนตาม 39 ที่จะกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี