การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา